MELDAL BARNE- OG UNGDOMSSKOLE

Kommunestyret i Meldal vedtok i 2009 å samle grunnskolens virksomhet i et nytt skoleanlegg lokalisert til Ekserplassen i Meldal. Forut for vedtaket gjorde Eggen Arkitekter AS en vurdering av eksisterende skolebygg og framtidig skolestruktur i kommunen, samt en vurdering av aktuelle tomter.

Meldal skole dimensjoneres for 370 elever og har et bruttoareal på 5355 m2. Skoleanlegget vil bli et nytt samlingspunkt for kommunens elever, foreldre og øvrige innbyggere. Det er derfor lagt spesiell vekt på utforming av bygget med tanke på bruk utenom skoletiden.

Den nye skolen ble tatt i bruk januar 2013.