PRESTTRØA BARNEHAGE

Ved Presttrøa barnehage er det lagt vekt på å skape et framtidsrettet, kompakt og nøkternt barnehagebygg som oppfyller kravene til nye organisasjonsformer for barnehagedrift.

Nybygg omfatter hovedbygning, dimensjonert for 72 barnehageplasser, i tillegg til to mindre utebaser med plass til totalt 24 barn. Hovedbygningens bruttoareal er ca 900 m² og utebase tilsammen ca 100 m². Bygget er arbeidsplass for ca 25 ansatte.

Utforming og plassering av bygningen skaper beskyttede uterom, sikrer gode solforhold og er med på å sonedele uteoppholdsarealet etter funksjon og aktivitet. Vegetasjon og plassering av mindre uteboder, støttemurer og uteamfi gir le for vær og vind. Samtidig understrekes bebyggelsens tunkarakter.

Utomhusanlegget er planert slik at atkomst, parkering og hovedbygning ligger på samme nivå. Hovedbygningen er utformet som et vinkelbygg med alle bruksfunksjoner på ett plan. Utebasene er plassert i tomtas skrånende del med eksisterende skogsvegetasjon som omgivelser.

Barnehagen er organisert etter baseprinsipp, som i stor grad innbyr til samarbeid, samhandling og varierte arbeidsmetoder. Bygningsstrukturen gir muligheter for framtidige endringer.