STUDENTARBEIDSPLASSER KOOPEN

Elektrobygget på Gløshaugen har store glassgårder der noen av dem  ikke er i bruk, og vår oppgave var å se på en av disse for å tilrettelegge for et møbleringskonsept for varierte gruppearbeidsplasser.

Prosjektet var et pilotprosjekt for IME-fakultetet med formål om å tilrettelegge for mer praktisk undervisning i grupper som et supplement til auditoriumsundervisning. Arealet skulle også fungere som et uformelt studentareal/treffpunkt utenom undervisningstid, og gi studentene en følelse av tilhørighet til studiestedet.

Glassgården er et langt, smalt rom med god takhøyde og gode lysforhold. Vi ønsket å dele opp rommet i ulike skjermede soner, med en god variasjon i sittemuligheter. Midt i rommet er det lagt opp til et punkt for formidling. Langs veggene henger flyttbare tavler på skinner for gruppediskusjoner.