Kontaktinfo
Eggen Arkitekter AS
Adresse
Havstein Vestre Gård
Statsråd Krohgs v. 15E
7021 Trondheim
Telefon
+47 72 56 75 10
E-post
firmapost@eggen-arkitekter.no
Org.Nr.
942 301 901

Bratsbergveien 18 og Klæbuveien 198 på Nidarvoll – Kunngjøring om igangsatt arbeid med reguleringsplan

BRATSBERGVEGEN 18 OG KLÆBUVEIEN 198 PÅ NIDARVOLL – KUNNGJØRING OM IGANGSATT ARBEID MED REGULERINGSPLAN

På vegne av Trondheim eiendom, Utbygging varsles det herved om at overnevnte område planlegges regulert.

Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for en skoletomt for barne- og ungdomsskole og flerbrukshall på eksisterende tomt for Nidarvoll barneskole. Eksisterende Nidarvoll helsehus forutsettes revet og erstattet med nytt helsehus på samme tomt. Fremtidig hovedveg for sykkel langs Bratsbergvegen og Klæbuveien skal inngå i planarbeidet.

Planen faller inn under forskrift om konsekvensutredning, og utløses av Vedlegg 1, punkt 24: Næringsbygg, bygg for offentlig eller privat tjenesteyting og bygg til allmennyttig formål med et bruksareal på mer en 15.000 m2.

Opplysninger om planarbeidet kan fås ved henvendelse til Eggen Arkitekter AS, tlf: 72 56 75 10 / 952 81 562. Forslag til planprogram kan leses på nettsiden: https://www.trondheim.kommune.no/kunngjoringer

Innspill til planarbeidet  sendes Eggen Arkitekter AS, Statsråd Krohgs veg 15E, 7021 Trondheim, eller på e-post: df@eggen-arkitekter.noinnen 03. januar 2018.

 

Eggen Arkitekter AS, 06.11.2017.

 

1722 BRATSBERGVEIEN 18 OG KLÆBUVEIEN 198,

 PLANPROGRAM 03.11.2017

1722 Nidarvoll – tilbakemeldingsbrev fra oppstartsmøte

1722 KART NABOER- BERØRTE PARTER