Kontaktinfo
Eggen Arkitekter AS
Adresse
Havstein Vestre Gård
Statsråd Krohgs v. 15E
7021 Trondheim
Telefon
+47 72 56 75 10
E-post
firmapost@eggen-arkitekter.no
Org.Nr.
942 301 901

Elgeseter gate 1 og Klostergata 9 – Kunngjøring om igangsatt arbeid med reguleringsplan

På vegne av Studentersamfundet i Trondheim varsles herved om at Elgeseter gate 1 og Klostergata 9  planlegges regulert. Hensikten med planarbeidet er å tilrettelegge for utvidelse av Studentersamfundet østover, på det som omtales som «Fengselstomta». Ca en tredjedel av denne vil bli tatt i bruk. Kronprinsesse Märthas allè er foreslått flyttet øst for nytt tilbygg og omklassifisert til privat vei for å betjene Studentersamfundet. Fredet allè i Høgskoleveien vil bli berørt ved etablering av ny avkjørsel.

For ytterligere opplysninger om planarbeidet vises til samfundet.no/nybygg eller til Eggen Arkitekter AS, tlf: 72 56 75 10. Innspill til planarbeidet sendes Eggen Arkitekter AS, Statsråd Krohgs v. 15E, 7021 Trondheim, eller e-post kt@eggen-arkitekter.no innen 15.08.2018

Kommunen har i oppstartsmøte avgjort at saken ikke faller inn under forskrift om konsekvensutredning.

 

Eggen Arkitekter AS

29.06.2018

 

Elgeseter gate 1 og Klostergata 9, ANBEFALING AV OPPSTART PRIVAT REGULERINGSARBEID.pdf

A10.2 KART KUNNGJØRING OPPSTART NABOER.pdf