Kontaktinfo
Eggen Arkitekter AS
Adresse
Havstein Vestre Gård
Statsråd Krohgs v. 15E
7021 Trondheim
Telefon
+47 72 56 75 10
E-post
firmapost@eggen-arkitekter.no
Org.Nr.
942 301 901

Forsøkslia 9, gnr/bnr 101/3 og 101/324 – Kunngjøring om igangsatt arbeid med reguleringsplan

På vegne av Industriparken eiendom AS varsles herved om at det er igangsatt arbeid med reguleringsplan for deler av eiendommene gnr/bnr 101/3 og 101/324.

Hensikten med planarbeidet er å videreutvikle industriområdet og å utbedre vegen og trafikksikkerheten i området. I tillegg skal grøntdraget langs Leirelva styrkes

Opplysninger om planarbeidet vises på nettsiden https://www.eggen-arkitekter.no/  under fane kunngjøringer, eller fås ved henvendelse til Eggen Arkitekter AS, tlf: 958 34 038. Innspill til planarbeidet sendes Eggen Arkitekter AS, Statsråd Krohgs v 15E, 7021 Trondheim eller sa@eggen-arkitekter.no  innen 09.04.2021

Kommunen har i brev av 18.02.2021 avgjort at saken ikke faller inn under forskrift om konsekvensutredning.

Eggen Arkitekter AS, 10.03.2021

0_Forsøkslia 9 – Kunngjøring av oppstart.pdf

1_Forsøkslia 9 – Planinitiativ.pdf

2_Forsøkslia 9 – Tilbakemelding etter oppstartsmøte.pdf

3_Forsøkslia 9 – A01-02 Planavgrensning.pdf