Kontaktinfo
Eggen Arkitekter AS
Adresse
Havstein Vestre Gård
Statsråd Krohgs v. 15E
7021 Trondheim
Telefon
+47 72 56 75 10
E-post
firmapost@eggen-arkitekter.no
Org.Nr.
942 301 901

Øya Videregående skole, gnr/bnr 80/1 m.fl. – Igangsetting av arbeid med reguleringsplan og forhandling om utbyggingsavtale

Iht. Plan- og bygningsloven §12-8 varsles at det på vegne av Øya videregående skole er satt i gang arbeid med reguleringsplan for deler av eiendommene gnr/bnr 80/1, 80/8, 80/9, 80/10, 81/3 og 1006/33, samt forhandling om utbyggingsavtale knyttet til utbyggingen.

Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for utvikling av skolens arealer og framtidens skole på Øya. I tillegg skal planarbeidet sikre at dyrket areal opprettholdes. Kommunen har i møte 05.05.2021 avgjort at saken ikke faller inn under forskrift om konsekvensutredning.

Opplysninger om planarbeidet vises på nettsiden https://www.eggen-arkitekter.no/  under fane kunngjøringer, eller fås ved henvendelse til Eggen Arkitekter AS, tlf: 958 34 038. Innspill til planarbeidet sendes Eggen Arkitekter AS, Statsråd Krohgs v 15E, 7021 Trondheimeller sa@eggen-arkitekter.no  innen 07.07.2021

Kommunen har avgjort at saken ikke faller inn under forskrift om konsekvensutredning.

Eggen Arkitekter AS, 11.06.2021

 

0_Øya VGS – Kunngjøring av oppstart.pdf

1_Øya VGS – Planinitiativ-revA.pdf

2_Øya VGS_Motereferat_oppstartsmøte_050521.pdf

3_Øya VGS_Avgrensning av planområde.pdf