Lade Skole og Idrettshall

Trondheim kommune har oppført en ny barneskole for 700 elever samt avdeling for 40 minoritetsspråklige elever og idrettshall. De kommende årene vil skolen være for 1.-10. trinn, med endring til 1.-7. trinn når ny ungdomsskole på Lilleby står ferdig.

Tomten ligger opp mot friområdet Grønlia med Lade kirke og Lade gård som naboer. Lade kirke og Lade gård er fredete bygninger og Korsvika allé er av antikvarisk verdi. Området rundt kirka og gården ligger i hensynssone i Kommuneplanens arealdel, og det åpne landskapet skal bevares. Terrenget faller mot vest og tomta har gode solforhold hele dagen. Det er utsikt mot Korsvika, fjorden og Fosenalpene i nord og mot byen i sør. Grønlia i vest er et godt tilskudd til uteoppholdsareal for elevene.

Skolebygget er lagt nordøst på tomta, og ligger med noe større avstand enn i dag langs Ladehammerveien. Bygget har to fløyer, med idrettshall, administrasjon og 5.-7. trinn mot vest og ei fløy med 1.-4. trinn mot øst. Fløyene er i to etasjer med inntrukket 3. etasje. På nordsida av bygget ligger hoved-/ og kveldsinngang, driftsinngang, varelevering og avfallshåndtering. Vare- og renholdsbiler benytter lomme langs Ladehammerveien som oppstillingsplass. Eksisterende park/parkeringsområdet mellom skole og idrettsbane og deler av Grønlia er inkludert i skolens uteareal.

Taket over idrettshallen er knyttet til terrenget vest for bygget og supplerer skolens tilgang til utendørs aktivitetsområder. Elevenes nære utearealer er sør- og østvendte, med gode solforhold hele skoledagen, og skjermet av bygget fra vind fra nord og vest. Elevinngangene er solvendte og overdekket mot nedbør. Trondheim kommune har satt seg ambisiøse mål om å redusere energibruk i egen bygningsmasse, og gjennom byggeaktivitet og drift bidra til reduksjon av klimagasser.

 

 

Utvalgte Prosjekter