LUND ØSTRE TRINN 2

Oppdraget startet med et mulighetsstudie for å se hvordan den tidligere landbrukseiendommen Høiseth kunne utnyttes til boligformål.

Planen legger til rette for en variert boligsammensetning, med tyngre bebyggelse i lia opp mot Ringvålvegen og lettere småhusbebyggelse på de flatere partiene mot sør. Til sammen kan det bygges inntil 465 boenheter innen planområdet. Felles samleveg med atkomst fra Tunellvegen og gjennomgående grøntdrag vest-øst forbinder planområdet med naboeiendommen Lund Østre.