Kontaktinfo
Eggen Arkitekter AS
Adresse
Havstein Vestre Gård
Statsråd Krohgs v. 15E
7021 Trondheim
Telefon
+47 72 56 75 10
E-post
firmapost@eggen-arkitekter.no
Org.Nr.
942 301 901

Lund Østre trinn 2, gnr/bnr 177/3 m.fl. – Endring av deler av reguleringsplan – kunngjøring om igangsatt arbeid med reguleringsplan

På vegne av Villaservice Feltutbygging AS varsles herved om at deler av reguleringsplan «Lund Østre trinn 2, gnr/bnr 177/3 m.fl» planlegges omregulert.  Hensikten med planarbeidet er å øke antall totalt tillatte boenheter fra 465 til 540 innenfor reguleringsplanen for Lund østre trinn 2. Økningen legges til de ubebygde delfeltene; B05, B10, B11 og B12 som foreslås regulert med tilsammen inntil 75 boenheter.  Disse delfeltene har egne bestemmelser i gjeldende reguleringsplan for gesimshøyder og BRA som foreslås videreført. Navn på ny plan blir Lund Østre – trinn 2, fire delfelt.

Opplysninger om planarbeidet vises på nettsiden http://www.eggen-arkitekter.no/  under fane kunngjøringer, eller fås ved henvendelse til Eggen Arkitekter AS, tlf: 481 00 841. Innspill til planarbeidet sendes Eggen Arkitekter AS, Statsråd Krohgs v 15E, 7021 Trondheim eller kt@eggen-arkitekter.no  innen 15.03.2021

Kommunen har i brev av 14.10.2020 avgjort at saken ikke faller inn under forskrift om konsekvensutredning.

Eggen Arkitekter AS, 19.02.2021

 

0. FØLGEBREV kunngjøring av oppstart Lund Østre trinn 2.pdf

1. PLANINITIATIV.pdf

2 REFERAT FRA OPPSTARTSMØTE Lund østre trinn 2, gnr_bnr 177_3 m.fl.pdf

3 VEDTAK I BYGNINGSRÅDET-Lund østre trinn 2, gnr_bnr 177_3 m.fl.pdf

4 KART FOR IGANGSETTING.pdf