Kontaktinfo
Eggen Arkitekter AS
Adresse
Havstein Vestre Gård
Statsråd Krohgs v. 15E
7021 Trondheim
Telefon
+47 72 56 75 10
E-post
firmapost@eggen-arkitekter.no
Org.Nr.
942 301 901

Badstuvikhaugen, gnr/bnr 120/175 m.fl. – Igangsetting av arbeid med reguleringsplan og VA-plan

Iht. Plan- og bygningsloven §12-8 varsles det på vegne av Sets Eiendom AS v. Trygve Sivertsen at det er satt i gang planarbeid for «Badstuvikhaugen, gnr/bnr 120/175 m.fl». 

I Kommuneplanens arealdel er eiendommen 120/58 i sin helhet regulert til fremtidig boligbebyggelse. Det foreligger ingen gjeldende reguleringsplan. Eiendommen 120/175 er regulert til bensinstasjon. Del av eindommen 120/28 innen forslag til planavgrensning foreslås omregulert fra LNF i KPA til boligformål. Som makebytte foreslås tilsvarende areal nordvest på eiendommen 120/58 omregulert fra bolig i KPA til LNF i reguleringsplan. 

Formålet med planen er å regulere areal for næring langs Fylkesvei 6440, primært ny dagligvareforretning med tilhørende areal, og resten av planområdet til boligformål og LNF. Eksisterende bensinstasjon tas inn i reguleringsplanen slik at næring og bensinstasjon kan ha felles avkjørselsforhold og ellers sambruk av tilliggende areal. Det vil være behov for ny avkjørsel fra Fylkesveg 6440 og fra Fylkesveg 6442.

Det er i melding om igangsettingsvedtak fra Hitra kommune 25.03.2021 ikke satt krav til konsekvensutredning.

Når planforslaget legges ut til offentlig ettersyn får berørte parter varsel om dette og kan komme med merknader innen en frist. Offentlig ettersyn blir kunngjort på kommunens nettsider. Innspill til planarbeidet sendes Eggen Arkitekter AS, Statsråd Krohgs v 15E, 7021 Trondheim eller kt@eggen-arkitekter.no  innen 04.05.2021

Eggen Arkitekter AS, 06.04.2021

1 Følgebrev kunngjøring av oppstart Badstuvikhaugen.pdf

2 REGULERING BADSTUVIKA – PLANINITIATIV-rev IG.pdf

3 191028 Referat fra oppstartsmøte 1.pdf

4 201016 Refrat fra oppstartsmøte 2.pdf

5 Melding om vedtak – Igangsetting – reguleringsplan og VA-plan for Badstuvikhaugen, gnr 120, bnr 175 m fl.pdf

6 OVERSIKTSKART.pdf

7 KART PLANENS AVGRENSNING.pdf

8 ILLUSTRASJONSPLAN.pdf