Åfjord Helsesenter

Åfjord helsesenter hadde behov for en betydelig utvidelse for å tilfredstille behovene for kommunens eldreomsorg.

Helsesenteret består av flere bygninger fra tidligere utbyggingsetapper. Hovedbygningen fra 1972 var i sin tid tegnet av Nils Henrik Eggen Arkitektkontor.

Åfjord kommune startet i 1998 en prosess med omorganisering, rehabilitering og utvidelse av anlegget.  I 2003 sto helsesenteret ferdig med 41 sykehjemsplasser og 20 omsorgsleiligheter i tillegg til dagsenter, rehabiliteringstjeneste og kontorer for den kommunale helsetjenesten.

Totalt består anlegget av ca. 8000 m², hvorav nybygget utgjør omlag 3000 m².

Det ble gjort omfattende ombygging av eksisterende sykehjem for å tilpasse bygningen til nye krav som tilgjengelighet, romstørrelser, bad, gruppedeling, fellesrom mm.

Et nytt sentralbygg med hovedatkomst og vestibyle på øverste nivå danner sentrum i bebyggelsen. Sentralbygget knytter eksisterende og ny fløy sammen i et luftig rom med glasstak og åpne fasadepartier. Fra hovedatkomsten kommer en inn i kafeen i hovedbygningen, som ligger mot sør med utsikt utover bygda.

Bygningsmassen er avtrappet etter terrengfallet. Den nye sykehjemsfløyen følger terrenget vestover fra hovedatkomsten og ligger som en enetasjes fløy med sokkel ned mot en vestvendt hage. Bygningene har tradisjonell saltaksform og framstår som en trehusrekke med utvendig stående trekledning.

 

 

 

 

Utvalgte Prosjekter