Campusutvikling NTNU – illustrasjoner

I 2015 ble det vedtatt å slå sammen NTNU og høgskolene i Sør-Trøndelag, Ålesund og Gjøvik. Målet er å øke bredden i utdanningstilbudet og styrke forskingsmiljøene. Nye NTNU vil dermed bli Norges største universitet. Vedtaket om å flytte virksomheten på Dragvoll til området rundt Gløshaugen betyr større konsentrasjon og et bynært universitet.

I planene har man sett på ulike scenarier for utvikling av universitetet i Trondheim; byintegrert løsning, konsentrert campus og flercampus.

Arbeidet med Campusplanen har vært å se på ulike vekstretninger ut fra Gløshaugen. Vekst av universitetet sørover mot Lerkendal – kalt Campus sør , og vestover mot Hesthagen/Elgeseter gate/Øya har vært mest aktuelle i planene. Men analysen har i tillegg sett på muligheter for å utvikle et sentrumsintegrert alternativ der områdene rundt Studentersamfundet, Midtbyen og spesielt på Kalvskinnet styrkes.

Planarbeidet for Storcampus med utgangspunkt i Gløshaugen krever et tett samarbeid med byen. Trondheim bruker også begrepet ”Kunnskapsbyen”, da utviklingen av universitetet og forskningen er tett knyttet opp til byens utvikling.

Forhold knyttet til kommunikasjon og fremtidig byvekst i aksen sørover fra Midtbyen er sentrale i dette arbeidet. For å utvikle sosialt bærekraftig byutvikling må forholdet mellom universitet, forskning, næringsliv, boliger og servicefaciliteter planlegges slik at man ikke genererer mer trafikk og større avstander. Forholdet til St.Olav hospital som universitetssykehus og de medisinske og tekniske forskingssetrene som Sintef m.fl skal styrkes i planene. Den skal også gi rom for at gründervirksomheter og næringsklynger med tilknytning til forskning og utdanning kan etablere seg i og rundt campus.

Uansett Campusalternativ vil man i framtiden se at grenslinjene mellom universitetet og byen viskes mer ut og at ulike virksomheter integreres i større grad en før.

 

 

 

Utvalgte Prosjekter