Boligområde på Nedre Humlehaugen

Mulighetsstudie i 2008 viste hvordan den tidligere landbrukseiendommen på Ranheim kunne utnyttes til boligformål.

Reguleringsplanen omfattet 46,5 daa. Området ble regulert til byggeområde bolig og allmennyttig formål barnehage i tillegg til nødvendig felles infrastruktur og grøntareal.

Planområdet består av 7 delområder for boliger i tillegg til tomt for barnehage. Boligområdene  får atkomst fra  to avkjørsler fra regulert ny veg. Dette gir korte vegføringer og bilfritt grøntområde sentralt i feltet. Bebyggelsen trappes oppover i terrenget og følger den naturlige stigningen i landskapet. Dette gir ledighet i bebyggelsen og bidrar til å begrense gravedybde, noe som var nødvendig av geotekniske årsaker. Ved gruppering av bebyggelsen og høydefastsettelse er det lagt vekt på å optimalisere solforholdene for flest mulig, og å etablere siktsektorer for både eksisterende og ny bebyggelse. Planlagte sammenhengende grøntdrag nord-sør og øst-vest sikrer intern sammenheng i området, og ivaretar mulighet for bilfri gjennomgang og aking. Ballplass og fellesområder i de enkelte boligtun knytter seg til grøntdragene og blir en utvidelse av disse.

Området bygges ut med varierte boligtyper: eneboliger, rekkehus, «hybrider» og blokkleiligheter. Med flere ulike boligtyper er det mulig å oppnå bedre terrengtilpasning ved å plassere hus på plate i flatere områdene og hus med sokkel og parkeringskjeller i områder med brattere terreng. Trondheim kommunes målsetting om tilgjengelighet til minimum 50% av boligene skal oppfylles.

Eggen Arkitekter har utarbeidet mulighetsstudie, vært reguleringsarkitekt for området, og arkitekt for samtlige utbyggingstrinn, herunder syv boliganlegg og barnehage.

Illustrasjon oversiktsbilde: Brick Visual

 

 

 

Utvalgte Prosjekter