NTNU – U1 Læringsarealer på Realfagsbygget

Formål med NTNUs pilotprosjekter er å undersøke og utvikle konsepter for nye læringsarenaer og uformelle møtesteder for studenter som kan vise veg fremover for å møte stadig endrede behov. Det skal bidra til å gjøre universitetscampus til en attraktiv arena som tas i bruk i større omfang og på andre måter enn hva tilfellet er i dag. Dette pilotprosjektet på læringsarealene i U1 hadde som mål å utforske nye former for læringsareal – med større fokus på egeninitiert arbeid – samarbeid – utforsking og eksperimentering.

Prosjektet omfatter frigitte arealer i 1. underetasje i realfagbygget, til sammen nærmere 1000 m2. Dette var arealer som tidligere ble disponert av biblioteket.

Lokalene rommer i dag mange varierte aktiviteter som spenner fra uformelt studiearbeid til gruppearbeid og organiserte seminar/workshops og events, fra lesing og fordypning, databaserte aktiviteter til ”hands-on” eksperimentering. De store lokalene er delt inn i flere forskjellige soner som stedvis flyter over i hverandre. Sonene er møblert på ulike måter og tjener studentenes varierte behov for å møtes og utveksle ideer.

Atriet – Den sentrale lysgården som bringer dagslys ned i de tilstøtende lokalene. Atriet blir den store uformelle møteplassen – Torget – med utstillingsmuligheter, en sceneplatform og eksible møbleringsmuligheter for ulike events.

Minglearealene – Forbinder atriet med alle de ulike arbeidssonene. En uformell mellomsone for å treffes, dele tanker og ideer, ta en pause eller bare henge og følge med i de aktivitetene som foregår ellers i piloten.

Læringsarealene – Vever seg sammen med minglearealene langs nord- og vestsiden av senteret. Sonen blir uformelt møblert med stor variasjon av arbeidsmuligheter fra myke stoler og sittegrupper til større og mindre arbeidsbord i ulike former og høyder som legger til rette for uformelle møter mellom studentene.

Maker-verkstedet – Samlingssted for studenter som ønsker å sette ideer ut i live og jobbe ”hands-on” med prosjekter og utforske sammen på tvers av fagdisipliner. Arealene er delt i et maskinverksted med spesialutstyr som 3D-printere, laserkuttere, loddestasjoner, symaskiner mm. og et lokale med større arbeidsbenker for videre utvikling og bearbeiding av prosjekter.

 

 

Utvalgte Prosjekter